Rádio Planeta Reggae

Alan Eder And Friends


Alan Eder and Friends - Reggae Chanukah (1999)

01. Nes Gadol
02. Shel Chanukah
03. Gota Medley: Hanerot Halalu / S'veevon / Chanukah, Oh Chanukah
04. Lion Of Judah / Maoz Tzur
05. The Latke Song
06. Chanukah, Skanukah
07. Afa Medley
08. Al Haneeseem
09. Rye and Dready
10. Agbeko Medley
11. Mee Y'Malel?
12. Skanukah